Anathemata

Exhibition

Anathemata

Nawr Ar Agor
9 Hydref - 6 Chwefror 2022

Anathemata – Sgwrs gyda Churaduron yr Arddangosfa Pierre- Alexandre Mateos a Charles Teyssou.

TRAWSGRIFIAD FIDEO

Antonin Artaud, Martin Bladh, Pierre Guyotat,  Paul-Alexandre Islas, David Jones, Sarah Kane, James Richards, Karolina Urbaniak

Curadwyd gan Pierre-Alexandre Mateos a Charles Teyssou

Mae Anathemata yn arddangosfa sy'n holi'r traddodiad o farddoniaeth epig o fewn tetrad o artistiaid avant-garde yr 20fed ganrif; David Jones, Antonin Artaud, Sarah Kane a Pierre Guyotat. Mae'r pedwar artist hwn wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â'r artistiaid cyfoes Martin Bladh, Paul-Alexandre Islas, a Karolina Urbaniak trwy arddangosfa o lawysgrifau, lluniadau a fideos.

Benthycir teitl yr arddangosfa o gerdd chwedlonol David Jones a gyhoeddwyd ym 1952. Bardd Prydeinig ac arlunydd o dras Gymreig, mae Jones yn cael ei ystyried yn ffigwr arweiniol o fewn barddoniaeth fodernaidd ynghyd â James Joyce a T. S. Eliot. Mae ei gerdd Anathemata yn ymchwilio i bwysigrwydd mytholeg o fewn hanes dynoliaeth o safbwynt modernaidd. Wedi'i ysgrifennu yn dilyn yr Ail Ryfel Byd trwy gydblethu ffynonellau canoloesol hwyr Cymraeg a Saesneg mae'n amddiffyn pwysigrwydd naratifau, chwedlau a mythau epig yn erbyn effaith dad-sacraleiddio moderniaeth. Wedi’i ystyried fel gwaith arloesol Jones, mae The Anethemata yn adrodd prosesau meddwl cambroffil dros y rhychwant o tua saith eiliad mewn Offeren Gatholig Seisnig. Gan ddefnyddio Saesneg hen, canol a fodern cynnar, Cymraeg, a Lladin, mae The Anathemata yn cwestiynu pwysigrwydd o fytholeg y gorffennol o fewn hanes dynol hanes dynol - o’r Oes Haearn yng Nghernyw a Llundain y Tuduriaid i Mercia Penda neu'r "Arallfyd" Cymraeg - mewn modd hynod awgrymog ac aflinol. Yn y testun hwn, mae Jones hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd yr artist fel dyfeisiwr a chludwr chwedlau.

Mae Antonin Artaud yn artist Ffrengig a ystyrir yn un o brif ffigyrau avant-garde o ddechrau’r 20fed ganrif. Mae ei destunau yn ymwneud â throsgynoldeb, cyfriniaeth, cyffuriau ac arbrawf corfforaidd eithafol. Fel Jones, roedd rhan fawr o arfer ysgrifennu Artaud yn herio ac yn casglu gwahanol ieithoedd (Ffrangeg, Lladin, Arabeg), chwedlau ac amseroldeb (o'r Hen Roeg i Astec a gwareiddiadau Cristnogol Cynnar). Roedd y ddau yn ymwneud â'r syniad o'r apocalyps oedd ar ddod. Yn y Letters from Ireland a ysgrifennodd tra oedd yn alltud yn Nulyn mae'n manylu ar yr apocalyps sydd ar ddod, ac yn cynllunio ei rôl ei hun ynddo fel « yr un ddatguddiedig ». Hefyd yn cael eu harddangos mae nifer o'i swynion hud, gyda'r bwriad o felltithio ei elynion ac amddiffyn ei ffrindiau rhag corfflosgiad Paris a oedd ar ddod ac ymddangosiad yr Anghrist yn y caffi Deux Magots, man cyfarfod pwysig i artistiaid ac ysgrifenwyr ym Mharis yn yr oes ôl-ryfel. Cyfieithodd darluniau Artaud o’r corff dynol fel datgymalog, wedi’u hamgylchynu gan hoelion hedfan, dirboenau ei fywyd corfforol yn ogystal â seicolegol. Cyfieithodd darluniau Artaud o’r corff dynol fel datgymalog, wedi’u hamgylchynu gan hoelion hedfan, dirboenau ei fywyd corfforol yn ogystal â seicolegol. Yn wir, rhwng Mehefin 1943 a 1944, cafodd Artaud therapi electrosioc sawl gwaith yn Rodez (Ffrainc). Wedi'i daflu o'r neilltu o'i gymuned ac yn gorffen ei fywyd mewn gwallgofdy, roedd Artaud mewn gwirionedd yn destun o anathemata. Yng ngwaith Artaud, mae'r corff yn profi math o anffurfiad, sydd "y tu allan i'r ffigwr o fod". Wedi’i ddal rhwng bywyd a marwolaeth, y gweladwy a'r anweledig, yn y pen draw mae'n cael ei olrhain gan y llinellau grymoedd a dynnir gan y sbectrwm electromagnetig.

Roedd Pierre Guyotat yn artist Ffrengig rhagorol a fu farw yn 2020. Fel David Jones, roedd yn fardd â diddordeb yn y fformat epig, y darniad o eiriau, a’r defnydd o ieithoedd anghydryw o gyfnodau a daearyddiaethau hanesyddol amrywiol. Yn debyg i Jones, roedd yn filwr. Fe’i rhestrwyd yn rhyfel Algeria, profiad a’i hysbrydolodd i ysgrifennu Tomb for 500,000 Soldiers. Wedi'i ysgrifennu ym 1967, cafodd y llyfr hwn ei sensro ac, mewn ffordd, ei felltithio. Wedi'i gyfansoddi o saith cân, gellir ei ystyried yn swyngan cataclysmig. Hefyd, efallai ei fod yn un o ffigurau chwedlonol olaf y sîn lenyddol Ffrengig a allai fod yn gysylltiedig â beirdd fel y Marquis de Sade, Arthur Rimbaud neu Artaud. Mae Guyotat yn gweithio gydag iaith mwtan, wedi’i phreswylio gan gyrff, anifeiliaid ac ysbrydion. Mae'n ymgorffori ac yn cario ym mhob un o'i weithiau ran felltigedig dynoliaeth. Mae ei weledigaethau'n ddisglair, y corff yn mathru, ei glwyfo, ei faglu, i'w weld yn ei berthnasedd dirdynnol. Mae geiriau a chyrff yn gweithredu fel drychiolaethau mewn metamorffosis cyson.

Mae Sarah Kane yn ddramodydd clodfawr o Brydain y mae ei chysyniadaeth radical o theatr wedi’i gymharu â Theatre of Cruelty Artaud. Tra bod ei dramâu yn archwilio erchyllterau dynol fel canibaliaeth, trais rhywiol a diraddiadau rhyfel, mae ei mise en scène yn amddifad o unrhyw fursendod. Mae ei phynciau wedi'u tynnu i'r asgwrn, wedi'u gosod yn foel fel celain. Mae ei drama gyntaf, Blasted, a agorodd yn y Royal Court Theatre Upstairs ar 12fed Ionawr 1995, yn cyflwyno gweledigaeth greulon o gymdeithas a rwygwyd gan ryfel trwy gyfres o weithredoedd treisgar. Gallai’r teitl hefyd adleisio’r cylchgrawn barddoniaeth avant-garde a sefydlwyd gan Wyndham Lewis, Blast, a gyflwynodd syniadau am gelf sy’n agos at rai Sarah Kane: chwistrellu realiti yn uniongyrchol i galon pobl. Fel David Jones, roedd yn ystyried hanes fel palimpsest o fythau a defodau y gellid eu canfod yn un o olygfeydd epig fwyaf poblogaidd ei chyfnod, pêl-droed. Gwelodd yn y gemau a chwaraewyd gan Manchester United y gynrychiolaeth o chwedl lle bu'r Duwiau'n ymladd am feddiant o'r haul.

Mae Martin Bladh a Karolina Urbaniak yn artistiaid, ffotograffwyr, chwaraewyr amlgyfrwng a sylfaenwyr y tŷ cyhoeddi Infinity Land Press. Ynghyd â Stephen Barber, maent wedi cymryd rhan yn y broses o ledaenu awduron fel Antonin Artaud o fewn sîn ddiwylliannol Prydain trwy eu gwaith fel cyhoeddwyr. Wedi'i sefydlu yn 2013, mae Infinity Land Press yn cael ei hunan-ddisgrifio fel “teyrnas sydd wedi'i thrwytho'n ddwfn mewn obsesiynau patholegol, dyheadau eithafol, a gweledigaethau esthetig preifat”. Ar gyfer yr arddangosfa, byddant yn nodedig yn cyflwyno On The New Revelations of Being, fideo yn seiliedig ar faniffesto apocalyptaidd Antonin Artaud o 1937. Mae'n delweddu diwedd y byd a marwolaeth Duw trwy gyfres o ddigwyddiadau cataclysmig o greulondeb Artaudaidd.

Mae'r artist James Richards yn adnabyddus am weithio ar draws delwedd symudol, sain a gosodiad. Mae gwaith newydd ei gomisiynu, Phrasing, sy'n seiliedig ar ymchwil cynsail ac a ddatblygwyd trwy 80 sleid, yn cael ei arddangos am y tro cyntaf fel rhan o'r arddangosfa. Gan dorri ac ail-gyfuno delweddau o  ffynonellau amrywiol megis radiograffau, llyfrau comig, ac engrafiad canoloesol, mae'n cloddio i'r hyn y gellid ei alw'n epig fodern. Mae ei ddefnydd o belydrau X yn gweithredu fel chwiliad mewnol, yn agoriad o gyrff a gwrthrychau, ymosodiad o amlenni sy'n delio â chyfrinach y tu mewn. Yn yr ystyr hwnnw, mae ei ymchwil yn dod o hyd i adleisiau yn lleisiau mewnsyllgar Jones, Artaud, Guyotat a Kane ac yn dod yn gynhwysydd ar gyfer cynnwrf a mwstwr y byd.

Yn olaf, mae Paul-Alexandre Islas, yn artist, cerddor a darllenydd Artaud sy’n cwestiynu dimensiwn treisgar celf, ei gost bersonol a dilysrwydd y bobl sy’n caniatáu eu hunain i’w ymarfer. Yn yr un modd ag Artaud, nid oes gan Islas ofergoeliaeth am y farddoniaeth a ysgrifennwyd eisoes. Os yw barddoniaeth eisoes wedi'i hysgrifennu, gadewch iddi gael ei dinistrio.

O ddarlith Jones o chwedlau Arthuraidd i swynganeuon cyfoes Islas, mae'r arddangosfa Anathemata yn rhoi cynnig, trwy fythau, trais, awydd, rhyfel, a'r defosiynau goruwchddynol a geir yn y gweithiau a gyflwynir, i ddod â golygfa sy'n gallu cynhyrfu'r grymoedd sydd yn berwi ynddynt.

Canllaw Arddangosfa

Anathemata canllaw arddangosfa fformat mawr

Sponsored by: 

 

The Moondance Foundation